Museke,

"Wulomei - Omanye Aba" Tᴐwᴐngᴐ Ga-Tongᴐ

Gaatᴐa "Wulomei - Omanye Aba".

"Wulomei - Omanye Aba" goee las.
Goee i tᴐwᴐngᴐ ngεnyε i gadangbe.

Ga-Tongᴐ

"Omanye" kᴐlii "kpekpeye".
Kpekpeye wa.

<< Kᴐlii | Koolei >>