"Wulomei - Omanye Aba" Tᴐwᴐngᴐ Ga-Tongᴐ

bolei

"Wulomei - Omanye Aba" Tᴐwᴐngᴐ Ga-Tongᴐ

Gaatᴐa "Wulomei - Omanye Aba". "Wulomei - Omanye Aba" goee las. Goee i tᴐwᴐngᴐ ngεnyε i gadangbe. Ga

"Hillsong – Atweaseboɔ" Tᴐwᴐngᴐ Ga-Tongᴐ

bolei

"Hillsong – Atweaseboɔ" Tᴐwᴐngᴐ Ga-Tongᴐ

Gaatᴐa "Hillsong – Atweaseboɔ". "Atweaseboɔ" goee las. Goee i tᴐwᴐngᴐ ngεnyε i Akan. Ga-Tongᴐ "Atwea