Gua toko mihi ta dεvui!

[act:play] plehεin wɔfɛgbua bukui kar.

_ _ _ jaka Kolei kar.

Wɔfɛgbua bukui i yeya jaka Kolei i.

Wɔfɛgbua Bukui Mende -

Amεlika
Golei
Goolei
Itopia
Lugbu-yalui
Wolᴐfu
aflornivi
agri
alaba
asa
avisha
avoko
bajii
bango
bi siɛ
biee
biya
biye
bolei
bu wua
buku
bukui
bulu
bᴐsi
chɛi
daapii
diamᴐi
fajii
fanyikanda
fele
flo floe
folei
folo gbadii
fouŋ
gatibaa
gawuii
gbɛe
gbɛhɛ
gbεhεin
gee-dia
geeya
gegei
genda tεtεi
genda volei
gendεi
gowoyuo
gudungᴐ
gufei
guhunbaa
guhuyii
gutu
gɛnyɛyei
haka
hakla
hale
halemɔ
hangu
hiindo
hilei
hindo
hokpo
hombelaka
huanga
huin
hulayi
hᴐnii
jaa
jasεi
jelei
jialoi
jikisi
jowolaa
jowui
jεi
kaa
kaama
kah
keke
kle
ko
kolo
kpaalamɔ
kpindii
kpoi
kpokpo
kpowεi
kpuko
kpukoi
kwambu
kɛnyɛyei
kכli
kᴐnεε
kᴐᴐlii
longᴐ
loolu
luwui
ma
mabla
maluve
masi
mia
mir
mm

mεε
naani
navo
ndaamba
ndee
ndiamui
ndilεi
ndui
ndᴐlεi
ngenge
ngilei
nguhunbaa
ngulei
ngulu
ngεnyε
ngᴐkεi
ngᴐmεi
ngᴐnεε
nikanga
njaa
nje
noko
numu
nya
nyahin
nyahεi
nyi
nyir
nyɔkɔ
nyɔmisia
nyεnyε sawei
peye
pimεi
puje
puu-mahu-fele
puu-mahu-loolu
puu-mahu-naani
puu-mahu-weita
puu-mahu-yila
pεε
sawa
sene wo
siibaa
sir
suku
suwa
taalu
tebui
tia
tisa
toko
tɛɛ
waswo
wayakpa
weita
windei
wofla
woli
wumba
yabasi
yii
yila
yoyo
yuyo
zero

.